ไกรกิจราษฎร์ เ., เรืองสินชัยวานิช ส., & ผูกพันธุ์ ส. (2014). การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์. Naresuan University Engineering Journal, 6(1), 12–19. https://doi.org/10.14456/nuej.2011.12