แก้วกุลศรี ค., & เรืองสินชัยวานิช ส. (2014). การศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. Naresuan University Engineering Journal, 7(1), 29–36. https://doi.org/10.14456/nuej.2012.1