โพธิ์ทอง ช., & ทองสนิท ป. (2014). ผลของการเผาอ้อยต่อคุณภาพอากาศและสมบัติของอ้อย. Naresuan University Engineering Journal, 7(1), 8–16. https://doi.org/10.14456/nuej.2012.5