สถิรเศรษฐทวี ด., พิชยาพันธ์ ป., แสงศรีจันทร์ ช., & รักหมู่ น. (2014). การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น. Naresuan University Engineering Journal, 7(1), 1–7. https://doi.org/10.14456/nuej.2012.6