เอี่ยมตาล ธ., & มาลากร ธ. (2014). การเปรียบเทียบวิธีการค้นหาเฉพาะที่ ในขั้นตอนวิธีสับเปลี่ยนการกระโดดของกบสำหรับปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักร. Naresuan University Engineering Journal, 8(2), 40–45. https://doi.org/10.14456/nuej.2013.5