ธราพร ภ., & พงษ์เพ็ง จ. (2014). โครงสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่า ในการออกแบบอาคาร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. Naresuan University Engineering Journal, 8(2), 12–19. https://doi.org/10.14456/nuej.2013.8