ถาวร เ., ผัดวงศ์ ท., & คำเมือง ข. (2014). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม 6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ. Naresuan University Engineering Journal, 9(2), 33–37. https://doi.org/10.14456/nuej.2014.3