ประภาภรณ์ ว., รัตนพลที ม., & เสนานิกรณ์ อ. (2014). การประเมินผลโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางถนน ส่วนงานกรมทางหลวงชนบท โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP). Naresuan University Engineering Journal, 9(2), 21–32. https://doi.org/10.14456/nuej.2014.5