เหลืองทรัพย์ทวี ก., ตินะมาส พ., & ลิคะสิริ จ. (2014). การแบ่งกลุ่มสำรวจในการเดินสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. Naresuan University Engineering Journal, 9(2), 14–20. https://doi.org/10.14456/nuej.2014.1