(1)
ขันทอง ร.; ปัญญาวุธโธ ก.; อักกะรังสี พ. การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากไบโอมีเทนอัดด้วยการเปลี่ยนรูปด้วยไอน้ำโดยใช้แพลเลเดียมบนตัวรองรับอะลูมินา (Pd/Al2O3) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: Production of Hydrogen Gas from Compressed Bio-Methane Gas by Steam Reforming Process With Alumina-Supported Palladium (Pd/Al2O. NUEJ 2018, 12, 103-110.