(1)
สงวนเสริมศรี ม. วิธีการและปัญหาของการทำนาข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. NUEJ 2014, 2, 44-54.