(1)
อินภู่ ม.; ทิพหา น.; เกียรติวนิชวิไล ส. การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยระบบบอกพิกัดโลกราคาถูก. NUEJ 2014, 2, 26-32.