(1)
ขยันการนาวี ช.; เกิดพิทักษ์ ฉ. แนวคิดในการศึกษาเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในลุ่มน้ำยม. NUEJ 2014, 3, 20-26.