(1)
สาละ อ.; คลังบุญครอง พ. การสืบสวนอุบัติเหตุการจราจรเชิงลึก: กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย. NUEJ 2014, 5, 17-26.