(1)
เจริญธรรม ณ.; กนิษฐ์พงศ์ ก. การสำรวจความเสียหายเนื่องจากความชื้นในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่น ด้วยการทดสอบการคืบแบบการให้แรงกระทำซ้ำ. NUEJ 2014, 5, 1-8.