(1)
เรืองฤทธิ์ พ.; แย้มเม่น ส. การลดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองดิจิทัลแบบเรียบชนิดเอ็กซ์โปเนนเชียล. NUEJ 2014, 5, 28-36.