(1)
ไกรกิจราษฎร์ เ.; เรืองสินชัยวานิช ส.; ผูกพันธุ์ ส. การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์. NUEJ 2014, 6, 12-19.