(1)
แก้วกุลศรี ค.; เรืองสินชัยวานิช ส. การศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. NUEJ 2014, 7, 29-36.