(1)
โพธิ์ทอง ช.; ทองสนิท ป. ผลของการเผาอ้อยต่อคุณภาพอากาศและสมบัติของอ้อย. NUEJ 2014, 7, 8-16.