(1)
สถิรเศรษฐทวี ด.; พิชยาพันธ์ ป.; แสงศรีจันทร์ ช.; รักหมู่ น. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น. NUEJ 2014, 7, 1-7.