(1)
เอี่ยมตาล ธ.; มาลากร ธ. การเปรียบเทียบวิธีการค้นหาเฉพาะที่ ในขั้นตอนวิธีสับเปลี่ยนการกระโดดของกบสำหรับปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักร. NUEJ 2014, 8, 40-45.