(1)
ธราพร ภ.; พงษ์เพ็ง จ. โครงสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่า ในการออกแบบอาคาร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. NUEJ 2014, 8, 12-19.