(1)
ถาวร เ.; ผัดวงศ์ ท.; คำเมือง ข. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม 6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ. NUEJ 2014, 9, 33-37.