(1)
ประภาภรณ์ ว.; รัตนพลที ม.; เสนานิกรณ์ อ. การประเมินผลโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางถนน ส่วนงานกรมทางหลวงชนบท โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP). NUEJ 2014, 9, 21-32.