(1)
เหลืองทรัพย์ทวี ก.; ตินะมาส พ.; ลิคะสิริ จ. การแบ่งกลุ่มสำรวจในการเดินสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. NUEJ 2014, 9, 14-20.