[1]
สงวนเสริมศรี ม. 2014. วิธีการและปัญหาของการทำนาข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. Naresuan University Engineering Journal. 2, 1 (Dec. 2014), 44–54.