[1]
ขยันการนาวี ช. and เกิดพิทักษ์ ฉ. 2014. แนวคิดในการศึกษาเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในลุ่มน้ำยม. Naresuan University Engineering Journal. 3, 1 (Dec. 2014), 20–26.