[1]
สมโน ก. 2014. การวิเคราะห์ความดันและอุณหภูมิเฉลี่ยในเครื่องยนต์ HCCI ในช่วง NVO ด้วยโปรแกรม KIVA. Naresuan University Engineering Journal. 4, 1 (Dec. 2014), 1–6.