[1]
สาละ อ. and คลังบุญครอง พ. 2014. การสืบสวนอุบัติเหตุการจราจรเชิงลึก: กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย. Naresuan University Engineering Journal. 5, 1 (Dec. 2014), 17–26. DOI:https://doi.org/10.14456/nuej.2010.12.