[1]
ไกรกิจราษฎร์ เ., เรืองสินชัยวานิช ส. and ผูกพันธุ์ ส. 2014. การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์. Naresuan University Engineering Journal. 6, 1 (Dec. 2014), 12–19. DOI:https://doi.org/10.14456/nuej.2011.12.