[1]
แก้วกุลศรี ค. and เรืองสินชัยวานิช ส. 2014. การศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. Naresuan University Engineering Journal. 7, 1 (Dec. 2014), 29–36. DOI:https://doi.org/10.14456/nuej.2012.1.