[1]
โพธิ์ทอง ช. and ทองสนิท ป. 2014. ผลของการเผาอ้อยต่อคุณภาพอากาศและสมบัติของอ้อย. Naresuan University Engineering Journal. 7, 1 (Dec. 2014), 8–16. DOI:https://doi.org/10.14456/nuej.2012.5.