[1]
สถิรเศรษฐทวี ด., พิชยาพันธ์ ป., แสงศรีจันทร์ ช. and รักหมู่ น. 2014. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น. Naresuan University Engineering Journal. 7, 1 (Dec. 2014), 1–7. DOI:https://doi.org/10.14456/nuej.2012.6.