[1]
พรมมายะกุล ธ. and พงษ์เพ็ง จ. 2014. โครงสร้างปัจจัยสำหรับคัดเลือกระบบจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการก่อสร้าง โดยการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง. Naresuan University Engineering Journal. 8, 2 (Dec. 2014), 46–55. DOI:https://doi.org/10.14456/nuej.2013.2.