[1]
เอี่ยมตาล ธ. and มาลากร ธ. 2014. การเปรียบเทียบวิธีการค้นหาเฉพาะที่ ในขั้นตอนวิธีสับเปลี่ยนการกระโดดของกบสำหรับปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักร. Naresuan University Engineering Journal. 8, 2 (Dec. 2014), 40–45. DOI:https://doi.org/10.14456/nuej.2013.5.