[1]
ธราพร ภ. and พงษ์เพ็ง จ. 2014. โครงสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้วิศวกรรมคุณค่า ในการออกแบบอาคาร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. Naresuan University Engineering Journal. 8, 2 (Dec. 2014), 12–19. DOI:https://doi.org/10.14456/nuej.2013.8.