[1]
ประภาภรณ์ ว., รัตนพลที ม. and เสนานิกรณ์ อ. 2014. การประเมินผลโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางถนน ส่วนงานกรมทางหลวงชนบท โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP). Naresuan University Engineering Journal. 9, 2 (Dec. 2014), 21–32. DOI:https://doi.org/10.14456/nuej.2014.5.