กองบรรณาธิการวารสาร

บรรณาธิการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ)

 

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ

ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา

ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ์ ไชยจารุวณิช

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สุวรรณจำรัส

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางสาวปานทิพย์ พันธุ์เถาว์

นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต