การผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อยโดยใช้เชื้อ Clostridium acetobutylicum TISTR 1462

Authors

  • นวภัทร นวกะคาม
  • ปรียา แก้วนารี
  • เอมอร บัวศรี
  • วัลยา มงคลสวัสดิ์

Keywords:

คลอสทริเดียม, การผลิตเอทานอล, น้ำอ้อย, Clostridium, ethanol production, sugarcane juice

Abstract

บทความนี้ศึกษาการเจริญและการผลิตเอทานอลภายใต้สภาวะไม่ใช้ออกซิเจน โดยใช้เชื้อ Clostridium  acetobutylicum TISTR 1462 จากน้ำอ้อยเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเอทานอล ซึ่งในการผลิต    เอทานอลนี้มีอยู่หลายปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เช่น ความเข้มข้นของน้ำตาล ค่าพีเอช และแหล่งไนโตรเจน ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ใช้ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอล พบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอล คือ ที่ความเข้มข้นน้ำตาล 6Brix ค่าพีเอชเริ่มต้น เท่ากับ 5 และปริมาณ DAP4 g/L หมักในสภาวะไร้ออกซิเจนเป็นเวลา 72 ชั่วโมง จะได้เอทานอลสูงที่สุด 23.51 กรัมต่อลิตร จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเชื้อ C. acetobutylicum TISTR 1462 จากน้ำอ้อยสามารถใช้ผลิตเอทานอลได้

Ethanol production from sugarcane juice by Clostridium acetobutylicum TISTR 1462

         Sugarcane juice was used as substrate for ethanol production by Clostridium acetobutylicum TISTR 1462. C. acetobutylicum TISTR 1462 was studied on growth and ethanol production under anaerobic conditions. Various fermentation conditions (sugar concentration, initial pH and nitrogen) were evaluated for ethanol production. It was found that the optimum condition for producing ethanol was at sugar concentration 6Brix, pH 5 and DAP 4 g/L for 72 h under anaerobic fermentation, giving the greatest amount of ethanol of 23.51 g/L.The results indicate that C. acetobutylicum TISTR 1462 can produce ethanol by sugarcane juice.

Downloads

Published

2017-08-28

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)