การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจาก IEC 60439 เป็น IEC 61439

Authors

  • กันต์ระพี มีแสง
  • ตฤณ แสงสุวรรณ

Keywords:

ตู้ไฟฟ้า  มาตรฐานตู้ไฟฟ้า  มาตรฐาน IEC 61439  มาตรฐาน IEC 61439-1

Abstract

บทความนี้นำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระหว่างมาตรฐาน IEC 60439-1 (ฉบับเก่า) กับ IEC 61439-1 (ฉบับใหม่) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สำหรับตู้สวิตซ์เกียร์และตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low-voltage switchgear and controlgear assemblies) หรือเรียกว่า “ตู้ไฟฟ้า” โดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของเนื้อหาใน IEC 61439-1 เทียบกับ IEC 60439-1 เพื่อนำเสนอเนื้อหาข้อกำหนด และการตรวจสอบการออกแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน เนื่องจากชุดมาตรฐาน IEC 60439 จะสิ้นสุด และยกเลิกการใช้ในปี 2557 แล้วเปลี่ยนมาใช้เพียงชุดมาตรฐาน IEC 61439 ในปี 2558 ดังนั้นเพื่อให้ผู้ผลิตตู้ต้นแบบ หรือผู้ผลิตตู้ไฟฟ้าภายในประเทศได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เพิ่มเติมของ IEC 61439-1 และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ตู้ไฟฟ้าของตนซึ่งเคยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60439 ที่เกี่ยวข้องหรือยังไม่เคยผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่อขอรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน IEC 61439 และสำหรับผู้ใช้หรือผู้สนใจได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลดีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ตู้ไฟฟ้า ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่มากขึ้น ส่งเสริมให้มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตู้ไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองจากมาตรฐาน IEC 61439 ที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อไป

From IEC 60439 to IEC 61439 Standard What Changes

  This paper proposes a significant change of the international standard for Low-voltage switchgear and controlgear assemblies, also called “ASSEMBLY” from IEC 60439-1 to IEC 61439-1 by performing a comparative analysis of the differences of content in IEC 61439-1 standard and IEC 60439-1 standard.It presents content of regulation and changing of verify design, including purpose of change. IEC 60439 and IEC 61439 standard series are common standard that have been applied for ASSEMBLY but IEC 60439 standard series will abolish at the end of 2014, only IEC 61439 standard series will apply in the beginning of 2015 on ward. Therefore. it allows original manufacturers and ASSEMBLY manufacturer to recognize the change in the standards and also guides them to apply the standards in manufacturing processes. The change of standards results in a positive effect as users and interested parties have confidence in utilizing the products in terms of product safety as well as enhance lifetime performance of the products.

Downloads

Published

2017-08-28

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)