การใช้รูปอาหารเป็นแคปท์ช่าดีอย่างไร

Authors

  • พรพิมล รามัญอุดม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

แคปท์ช่า, ลักษณะของคำถาม, รูปแบบของการตอบ, CAPTCHA, type of question, type of answer

Abstract

แคปท์ช่าจำนวนมากได้ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากโปรแกรมอัตโนมัติ แคปท์ช่าแบบตัวอักษรถูกนำมาใช้งานมากที่สุด แต่ลักษณะของตัวอักษรที่บิดเบี้ยว นั้นยังคงเป็นปัญหาในการใช้งานของมนุษย์ ในงานวิจัยนี้ได้เสนอแคปท์ช่าสูตรอาหาร (Recipes CAPTCHA) ซึ่งเป็นแคปท์ช่าแบบรูปภาพ การออกแบบประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยแรก คือ ลักษณะของคำถาม และปัจจัยที่สองคือ รูปแบบของการตอบ โดยได้นำแคปท์ช่าสูตรอาหารมาทดลองเปรียบเทียบกับแคปท์ช่าแบบตัวอักษร แล้วทดลองแบบ between-subject design กับผู้เข้าร่วมการทดลองจำนวน 40 คน และประเมินผลด้านการใช้งานได้ และความปลอดภัยของแคปท์ช่า โดยด้านการใช้งานวัดด้วยอัตราความถูกต้องที่ผู้ใช้สามารถผ่านเข้าสู่ระบบได้ และวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลการทดลองพบว่า แคปท์ช่าสูตรอาหารมีการใช้งานดีกว่า และผู้ใช้มีความพึงพอใจมากกว่าแคปท์ช่าแบบตัวอักษรอย่างมีนัยสำคัญ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

How Good is Food as a CAPTCHA?

Several CAPTCHAs have been developed and widely used over the Internet to protect against automated bots from abusing online services. Most of CAPTCHAs deployed are text-based. The more distorted text-based CAPTHCAs are to increase security, the difficult human can use it. However, their distorted and complicated characters could also make it difficult for human to decode. The current research proposed a new image-based CAPTCHA, called Recipes CAPTCHA. There were two factors in the design of the CAPTCHA. The first factor was a type of question and the second was a style of how to answer questions. The between-subject factorial design experiment was run with 40 participants. The CAPTCHA was evaluated in term of usability and security. The usability of this CAPTCHA was measured by accuracy rate that user satisfaction and users could pass the test. The result showed that the Recipes CAPTCHA produced greater usability than the text-based significantly and provides more security.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)