การศึกษาการตรวจจับตำแหน่งของการเกิดการเบรกดาวน์บางส่วนในสายเคเบิล 22 กิโลโวลต์

Authors

  • อัษฎาง ศานติวงศ์สกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • เกียรติยุทธ กวีญาณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Keywords:

เบรกดาวน์บางส่วน, ย่านความถี่, การเบรกดาวน์, partial discharge, frequency range signal, breakdown

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาการตรวจจับสัญญาณความถี่เมื่อเกิดเบรกดาวน์บางส่วน (Partial Discharge) ในฉนวนแข็ง จากการศึกษาพบว่าขณะที่เกิดเบรกดาวน์บางส่วนจะมีย่านความถี่สูงช่วงหนึ่งเกิดขึ้น ในการค้นหาและตรวจจับย่านความถี่ดังกล่าว ผู้วิจัยได้จำลองการเกิดเบรกดาวน์บางส่วนโดยการป้อนแรงดันขนาด 30 กิโลโวลต์ ให้กับสายเคเบิลจนเกิดการเบรกดาวน์บางส่วน และตรวจจับความถี่โดยใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ พบว่าสามารถรับคลื่นความถี่ได้ชัดเจนที่สุดในย่านความถี่ที่ 25-28 เมกกะเฮิร์ต เมื่อนำเครื่องสเปกตรัมอนาไลเซอร์ (Spectrum Analyzer) มาตรวจจับซ้ำเพื่อยืนยันความถี่ที่ได้จากเครื่องรับวิทยุพบว่าความถี่ที่เกิดขึ้นอยู่ในย่านความถี่ที่ 7-32 เมกกะเฮิร์ต และมีขนาดของสัญญาณสูงสุดที่ย่านความถี่ที่ 25-28 เมกกะเฮิร์ต ดังนั้นผลที่ได้สามารถนำไปพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องระบุตำแหน่งการเกิดเบรกดาวน์บางส่วนในสายเคเบิลได้ในอนาคต

 

A Study of the Detection of Partial Discharge in 22 kV Cable Line

This research presents the frequency signal detection among the Partial Discharge phenomena within solid insulator. We found that there was the high frequency range when searching frequency range by providing 30 kV to the cable line until it partially broke down. We obviously detected the frequency signal at 25-28 MHz by AM-FM radio transistor. It was detected that the frequency signal was at 7-32 MHz by using spectrum analyzer with repeating detection and the high curve of signal was between 25-28 MHz. From the detected frequency range, it may be a part of data to build the Partial Discharge detection equipment in the future.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)