การควบคุม TCSC แบบคงทนในพื้นที่กว้างโดยใช้การควบคุมแบบเฟสเพลนฟัซซี่ลอจิก

Authors

  • เหนือนภา วิฒิฐานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คมสันต์ หงษ์สมบัติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

การควบคุมแบบเฟสเพลนฟัซซี่ลอจิก, ตัวเก็บประจุแบบอนุกรมที่ควบคุมด้วยไทริสเตอร์ว การควบคุม แบบคงทน, การควบคุมในพื้นที่กว้าง, phase-plane fuzzy logic control, thyristor controlled series capacitor (TCSC), robust control, wide area control

Abstract

บทความนี้นำเสนอวิธีการควบคุมตัวเก็บประจุแบบอนุกรมที่ควบคุมด้วยไทริสเตอร์ (Thyristor Controlled Series Capacitor : TCSC) แบบคงทนโดยใช้เฟสเพลนฟัซซี่ลอจิก เพื่อปรับปรุงการแกว่งของกำลังไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในพื้นที่กว้าง ในขั้นตอนแรกได้ติดตั้ง TCSC อนุกรมกับสายส่งของระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่องเชื่อมต่อกัน 2 พื้นที่ จากนั้นเลือกใช้วิธีการควบคุมแบบเฟสเพลนฟัซซี่ลอจิก เพื่อควบคุมการแกว่งของกำลังไฟฟ้าอย่างคงทน และเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้าเนื่องจากความไม่แน่นอนของการประวิงเวลาของระบบควบคุมในพื้นที่กว้าง ประสิทธิภาพการทำงานของตัวควบคุมที่ได้นำเสนอถูกนำไปเปรียบเทียบกับตัวชดเชยแบบนำหน้า-ล้าหลังที่มีการปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสมโดยวิธีจีเนติกอัลกอริทึม (GA) ผลการจำลองแสดงให้เห็นว่าการควบคุมแบบเฟสเพลนฟัซซี่ลอจิกที่ได้นำเสนอสามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพสูง และคงทนมากกว่าตัวชดเชยแบบนำหน้า-ล้าหลังที่มีการปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสมภายใต้สภาวะการประวิงเวลาจากระบบสื่อสารข้อมูลและสภาวะทำงานต่างๆ ที่แตกต่างกัน

 

Wide Area Robust TCSC Controller using Phase-plane Fuzzy Logic Control

This paper proposes a robust control method of Thyristor Controlled Series Capacitor (TCSC) using phase-plane fuzzy logic to improve the power oscillation damping of a wide-area power system. First, the TCSC is installed in series with transmission lines of two-area four-machine interconnected power system. Then, the phase-plane fuzzy logic control is adopted so as to control the power oscillations robustly and to improve the power system stability due to uncertainty from the delay time of wide area control. The performance of the proposed controller is compared with the lead-lag compensatortuned by GA. The simulation results reveal that the proposed phase-plane fuzzy logic control can achieve higher performance and more robustness than the optimally tuned lead-lag compensator under different delay times and operating conditions.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)