ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้งานสารทดแทนสารเฮลอน 1301 สำหรับระบบดับเพลิงแบบยึดติดกับที่

Authors

  • สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สกล สกุลนคร บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

Keywords:

สารเฮลอน, ระบบสารสะอาดดับเพลิง, ระบบหมอกน้ำดับเพลิง, เทคโนโลยีอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก, ระบบคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง, พิธีสารมอนทรีออล, halon, clean agent fire suppression systems, water mist fire suppression systems, fine solid particulate technology

Abstract

สารเฮลอนได้รับความนิยมใช้ในการดับเพลิงที่เกิดในพื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และห้องเก็บทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูง แต่เนื่องจากสารเฮลอนทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน จึงกำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกลดและเลิกการใช้สารเฮลอน จากนั้นได้มีการคิดค้นสารทดแทนคือ สารสะอาดดับเพลิง และยังมีสารอื่นที่ใช้แทนกันได้คือ ระบบหมอกน้ำดับเพลิง เทคโนโลยีอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก และระบบคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง ซึ่งสารแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้สารทดแทนให้เหมาะสมจึงต้องพิจารณาถึงความสามารถในการดับเพลิง ผลกระทบต่ออุปกรณ์ ผลกระทบต่อคนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านการติดตั้ง

 

Halon agents has been used for fires in electrical rooms and storage of high value assets, due to the high efficiency of the fire extinguishing. But halonsdestroy ozone in atmosphere. Montreal Protocol on substances that destroy the ozone layer requires member countries are set to reducing and eliminating the use of halons. Substances were found to replace halons is clean agent. There are also other substances used interchangeably, that is water mist fire suppression systems, fine solid particulate technology and carbon dioxide fire extinguishing systems, each substance have different pros and cons. The selection of appropriate substances must consider the capability of extinguishing, effect on equipment, hazards for occupants, effect on environmental and installation issues.

Downloads

Published

2023-06-29 — Updated on 2023-06-29

Versions

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)