การศึกษาเปรียบเทียบวิธีบีบอัดข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทข้อมูล

Authors

  • ชนาภา ศิลาวงษ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Keywords:

การบีบอัดข้อมูล, อัลกอริทึมแบบไม่สูญเสีย, อัลกอริทึม Deflate, data compression, lossless compression algorithmsว Deflate algorithms

Abstract

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตถูกนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียงและวิดีโอซึ่งต้องการ ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล อย่างไรก็ตามเมื่อขนาดของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลก็มากขึ้น ดังนั้นจึงมีการนำเอาเทคนิคการบีบอัดข้อมูลที่ใช้ในการลดขนาดของข้อมูลก่อนที่ข้อมูลจะถูกส่ง ไม่เพียงแต่ประเภทข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีความหลากหลายขั้นตอนวิธีการบีบอัดข้อมูลก็มีความหลากหลายด้วยเช่นกัน ในงานวิจัยฉบับนี้ได้วิเคราะห์ประเภทข้อมูลหลายรูปแบบเพื่อหาอัลกอริทึมที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลโดยรวม โดยวัดจากอัตราการบีบอัดข้อมูล เวลาที่ใช้ในการบีบอัดและคลายข้อมูล เวลารวมที่ใช้ในการ รับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย และอัตราการส่งข้อมูล ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบอัลกอริทึมแบบไม่สูญเสีย 4 ประเภท ได้แก่ Huffman LZ77 LZW และ Deflate ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า อัลกอริทึม Deflate มีประสิทธิภาพโดยรวมดีที่สุด นอกจากนี้ถ้าขนาดข้อมูลเล็กมาก และเครือข่ายมีแบนด์วิดท์สูง ไม่จำเป็นต้องใช้ อัลกอริทึมการบีบอัดข้อมูล

 

A Comparative Study of Compression Algorithms for Each Data Type.

Recently, Internet is used to exchange information, such as text, picture, audio and video, which needs to be fast. However, the more data size, the more time to wait. Therefore, data compression techniques are used to reduce the data size before the data is transmitted. Not only the data type sent over the Internet is various, but also data compression algorithms. In this research, various data types are analyzed to find an appropriate compression algorithm in terms of a compression rate, a compression delay, decompression delay andoverall time. In this paper, four lossless compression algorithms, Huffman, LZ77, LZW and Deflate, are studied and compared. The results show that Deflate algorithm gives the best overall performance. In addition, if the data size is smalland the bandwidth is high,compression algorithms are not necessary.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)