การวิเคราะห์เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตสำหรับชิ้นงานโดยวิธีวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบของการออกแบบ (DFMEA)

Authors

  • วิทยา จันทร์เผ่าแสง สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Keywords:

ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต, สัญลักษณ์ GD&T, อาการขัดข้องและผลกระทบของการออกแบบ, geometric tolerances, GD&T, DFMEA

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการกำหนด GD&T โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบของการออกแบบ (DFMEA) เพื่อตรวจสอบการให้สัญลักษณ์ GD&T บนแบบงานของชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือทางกล โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน ASME Y14.5M และได้นำวิธีการ DFMEA มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่อาจจะเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเมื่อนำไปใช้งานจริง รวมถึงการป้องกันและค้นหาจุดบกพร่องในการออกแบบเพื่อใช้กำหนดเกณฑ์ในการควบคุมและตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต สำหรับงานวิจัยนี้ได้นำวิธีการ DFMEA มาปรับปรุงขั้นตอนของการกำหนดสัญลักษณ์ GD&T บนแบบงานวิศวกรรมให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ASME Y14.5M ซึ่งจะส่งผลให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ออกแบบสามารถใช้งานจริงได้ตามความต้องการของผู้ออกแบบ

 

Analysis of Geometric tolerances for assembly parts using Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA)

This research presents how to define GD&T by applying Design Failure Mode and Effects Anal­ysis (DFMEA) technique to check the GD&T determination on various parts of mechanical devices by refer from the standard ASME Y14.5M. The DFMEA is used to analyze the cause of the problem of the product while the product is active, and apply for prevent and fine out the weakness of design to define the measures of control and monitor the part in production. This research apply the DFMEA to improve the process of define GD&T on drawing base on the standard ASME Y14.5M. As a result, the device can be work as the purpose of designer.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)