การสืบค้นเว็บเซอร์วิสแบบสื่อความหมายโดยใช้ซอฟต์แวร์เอเจนต์

Authors

  • สมเกียรติ สอนนวล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • งามนิจ อาจอินทร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สมจิตร อาจอินทร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ธีระยุทธ ทองเครือ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

เว็บเซอร์วิสแบบสื่อความหมาย, ซอฟต์แวร์เอเจนต์, semantic webservice, software agent

Abstract

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อนำเสนอวิธีการเก็บรวบรวมเอกสารอธิบายเว็บเซอร์วิสจากแหล่งต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต โดยใช้ตัวแทนการค้นหาหรือซอฟต์แวร์เอเจนต์ ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลคำอธิบายเว็บเซอร์วิส แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาคำสำคัญและให้คะแนนความสำคัญแก่คำเหล่านั้น เพื่อจัดกลุ่มคำและเอกสารเว็บเซอร์วิสที่สัมพันธ์กัน โดยอาศัยฐานข้อมูลเวิร์ดเนตช่วยในการพิจารณาความคล้ายคลึงกันของคำอย่างสื่อความหมาย ผลลัพธ์ของคำที่มีการจัดกลุ่มกันจะถูกเก็บอยู่ในโครงสร้างออนโทโลยี เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บเซอร์วิสเข้ามาสืบค้นเว็บเซอร์วิสที่ต้องการได้จากระบบอย่างสื่อความหมายซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลเว็บเซอร์วิสได้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง

 

Web Service Discovery using Semantic-based Service Search Agent

The purpose of this research is to collect data and categorize web service by using a new method. Many special software agents are used to gather information from several web service sources. The information gathered will then go through several calculation processes to determine their keywords. The algorithm also involves scoring keywords to rank their importance. WordNet is used in many places along the process to link the semantic of the keywords to make the grouping of keywords more effective. Once all of the keywords are grouped, they will be put into ontology for user to use as a search engine database—serving users need semantically, and effectively.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)