ศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

Authors

  • ศรวงศ์ชัย วันนะสด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • เกียรติยุทธ กวีญาณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Keywords:

โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก, กังหันน้ำแบบ Francis, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, small hydropower, Francis turbine, Lao People Democratic Republic

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) โดยวิเคราะห์พลังน้ำในแต่ละเดือนจากสถานีวัดน้ำท่าที่ ลำน้ำแสน อำเภอผาไช จังหวัดเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนำข้อมูลน้ำไปคำนวณ หาพลังงานไฟฟ้าต่อปี และวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้า ของประชากร ส.ป.ป.ลาวในปัจจุบันมีการขยายตัวขึ้นทุกวัน แต่ทรัพยากรการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านั้นมีขีดจำกัด และค่อยๆ หมดไป ดังนั้นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดสภาวการณ์ขาดแคลน พลังงานไฟฟ้าได้ งานวิจัยนี้จึงได้ใช้หลักการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ในการหาค่าต่างๆ ผลการศึกษาพบว่ากำลัง ที่จะผลิตติดตั้ง คือ 2 MW ใช้กังหันน้ำแบบ Francis ขนาด 1 MW จำนวน 2 เครื่อง และสามารถผลิตพลังงาน ไฟฟ้าได้ 12.37 GWh ต่อปี

 

Appropriate Study and Development of Small Hydropower Project

This research presents the appropriate study of Small Hydropower Project at Lao People Democratic Republic. The data recorded from the real field was carried out to analysis for finding out the capacity of generator and find out breakeven of project. Due to the increasing of electricity demand of the population and less available resources, therefore, small hydropower is the best way to generate energy on the present. The equation relate with design was applied in work. The results found that, the total install capacity of generator is 2 MW (1 unit per 1 MW) with 12.37 GWh a year. The base on altitude of water in design was Francis turbine.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)