การจัดรถขนส่งพัสดุจากคลังพัสดุภาคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยวิธีกำหนดการเชิงจำนวนเต็ม

Authors

  • เทวิกา วิงเจริญ วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Keywords:

การจัดรถขนส่งพัสดุ, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, วิธีกำหนดการเชิงจำนวนเต็ม, scheduling material distribution, mathematical model, integer programming

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาวิธีการจัดรถขนส่งพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยวิธีกำหนดการเชิง จำนวนเต็ม (Integer Programming) กรณีศึกษา ณ คลังพัสดุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้วิธีกำหนดการเชิงจำนวนเต็ม เนื่องจากปัญหาที่พบ ณ คลังพัสดุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ การเดินรถเป็นลักษณะไปส่งเที่ยวเดียว อีกทั้งมีการบรรทุกพัสดุที่ไม่เต็มคันรถ และการเลือกใช้ประเภทรถไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงได้พัฒนาวิธีกำหนดการเชิงจำนวนเต็มขึ้น เพื่อจัดแผนการใช้รถที่ทำให้มีต้นทุนรวมตํ่าที่สุดซึ่งเกิดจากผลรวมของต้นทุนขนส่งและต้นทุนรอคอย เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่เคยคิดต้นทุนรอคอย เมื่อเกิดการส่งพัสดุล่าช้ากว่ากำหนด จากการใช้ปัญหาตัวอย่างที่มีคลังพัสดุปลายทางจำนวน 3 คลัง เป็นปัญหาเพื่อทดสอบและเปรียบเทียบวิธีกำหนดการเชิงจำนวนเต็มกับวิธีการจัดรถในปัจจุบันของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค พบว่า วิธีกำหนดการเชิงจำนวนเต็มด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์สามารถให้คำตอบที่มีต้นทุนรวมตํ่ากว่าคำตอบที่ได้จากวิธีการจัดรถในปัจจุบันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถึง 122,491.98 บาท หรือลดลงไปได้ 42.4 เปอร์เซ็นต์ และเพื่อศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพในการหาคำตอบของวิธีกำหนดการเชิงจำนวนเต็ม ผู้วิจัยได้สร้างปัญหาจำลองจำนวน 30 ปัญหา แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ่ ผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า วิธีกำหนดการเชิงจำนวนเต็มยังสามารถหาคำตอบที่ดีที่สุด (Optimal Solution) ของปัญหาขนาดใหญ่ได้หลายปัญหา

 

Scheduling material distribution for the regional warehouse of the Thailand’s Provincial Electricity Authority (PEA) by Integer Linear Programming Technique

This research aims to improve the method of scheduling material distribution for the Thailand’s Provincial Electricity Authority (PEA) so as to reduce the transportation cost. The northeast regional warehouse was selected for the study. At present, this regional warehouse has the inefficient method of scheduling and distributing all materials to its destination warehouses. A mathematical model is developed to generate the schedules with the minimal total cost, and could be solved by using the integer linear programming technique. The total cost consists of the transportation cost and the waiting cost. PEA has never considered the waiting cost when the materials were distributed to the destination warehouse later than requested deadline. Using a test problem with 3 destination warehouses, the schedules generated by the proposed model using the integer programming technique had the total cost lower than those generated by the PEA’s current method by 122,491.98 baht or 42.4%. In order to study the efficiency of the proposed model, we ran the computational experiments with 30 test problems in three different problem sizes. The results showed that the optimal solution could be achieved in several largesized problems.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)