ระบบปากกาอัลตร้าโซนิคเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลการเขียน สำหรับคอมพิวเตอร์

Authors

  • ภณภณ ปัญจมณี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ชูเกียรติ การเกตุ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดุสิต ธนเพทาย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

อุปกรณ์รับข้อมูลการเขียน, อัลตร้าโซนิค, อินฟราเรด, ไมโครคอนโทรลเลอร์, handwriting input device, ultrasonic, infrared, microcontroller

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอระบบปากกาอัลตร้าโซนิคที่สามารถรับข้อมูลการเขียนผ่านพอร์ต Universal Serial Bus (USB) สำหรับคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้งานแทนเมาส์ (mouse) ได้ และการเปรียบเทียบวิธีการปรับปรุง ความแม่นยำด้วยการหาค่ากลางโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย และ 25% General Trim Mean (25% GTM) ซึ่งได้วิธีที่เหมาะสม คือ การหาค่า 25% GTM ขนาด 50 ค่าของข้อมูลการวัดระยะด้วยอัลตร้าโซนิค และการหาค่าเฉลี่ย ขนาด40 ค่า ของข้อมูลที่ได้หลังจากการคำนวณ ตำแหน่ง ผลลัพธ์ที่ได้สามารถลดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้เฉลี่ย 90.86% และลดพิสัยได้เฉลี่ย 93.23%

 

Ultrasonic Pen System for Computer Handwriting Input Device

This research presents a Ultrasonic Pen System for Human Interface Device (HID) based on the principle of ultrasonic position via Universal Serial Bus (USB), which can be used as a mouse. A hypothesis is to improve the precision by calculating central tendency using microcontroller (MCU). Comparison of the mean, median and 25% General Trimmed Mean (25% GTM). The result indicates that the 50 times of 25% GTM for filtering the measured ultrasonic distance and mean for filtering calculated position can reduce the standard deviation (STD) by 90.86% and 93.23% for range.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)